لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

کمک هزینه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

اطلاعیه کارفرمایان:بسته شدن سامانه سمت

به اطلاع کارفرمایان می رساند سامانه ارسال لیست به نشانی samt.tamin.ir بسته شده است.و سامانه جدید es.tamin.ir جایگزین شده است.

.

خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

1

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

لیست بیمه ها

بیمه کسری از ماه
بیمه  قالیبافی
بیمه مددجویان
بیمه باربران
بیمه زنبور داران
بیمه هنرمندان و نویسندگان
بیمه کارفرمایان حقیقی
بیمه کارفرمایان حقوقی